Ga naar hoofdinhoud

Verblijfsvergunning en waarborgsommen

De basis voor de toelating van een vreemdeling is geregeld in de zogenaamde “Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU)” en de bijbehorende uitvoeringsregelingen, zoals het “Toelatingsbesluit 2009“. Welke documenten exact nodig zijn om Aruba binnen te komen hangt ervan af of u naar Aruba komt als toerist, om er te wonen, of om er te wonen en te werken. Uitgangspunt is dat niemand in Aruba wordt toegelaten zonder een vergunning tot (tijdelijk) verblijf of een andere toelatingstitel. De LTU bestaat uit een groot aantal artikelen. Een paar voorbeelden van dergelijke artikelen zijn:

 • artikel 1 LTU bepaalt op wie de LTU niet van toepassing is;
 • artikel 3 bepaalt wie van rechtswege is toegelaten;
 • artikel 6 bepaalt welke vergunningen tot verblijf mogelijk zijn;
 • artikel 7 regelt de voorwaarden van de vergunningverlening;
 • artikel 8 bepaalt onder welke voorwaarden een toerist binnen mag komen;
 • artikel 14 regelt de intrekking van de vergunning;
 • artikel 15 de uitzetting;
 • artikel 19 de verwijdering.

Nederlanders die niet op de Nederlandse Antillen geboren zijn moeten een vergunning hebben om in Aruba te verblijven. Ze zijn vergunningsplichtig. Zij hoeven echter geen waarborgsom te betalen.

Voor Antillianen bestaat een soepele regeling op grond van de Samenwerkingsverband en het arrest van de Hoge Raad in Deira. Antilliaanse beroepspersonen worden direct toegelaten met een vergunning voor onbepaalde tijd bij een werkgever als zij voldoen aan de eis van voldoende middelen van bestaan, huisvesting en een verklaring over het gedrag.

De LTU is niet op iedereen van toepassing. Voor de volgende categorieën geldt dat zij buiten de LTU vallen:

 • Op Aruba geboren Nederlanders;
 • Nederlanders die vóór 1 januari 1986 rechtsgeldig op Aruba woonden;
 • Op Aruba genaturaliseerde vreemdelingen;
 • De Nederlandse kinderen van de hierboven genoemde groepen die buiten Aruba zijn geboren.

Deze categorie Nederlanders kan Aruba binnen komen op basis van een geldig paspoort. Zij kunnen bewijs leveren van hun status door een verklaring van het Departemento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS), hun paspoort, geboorteakte, huwelijksakte en zo meer. Deze personen hoeven bij aankomst op Aruba via vliegtuig of schip ook geen Embarkation-Disembarkation Card (E/D-card) in te vullen.

Artikel 3 van de LTU geeft aan wie van rechtswege worden toegelaten.
Deze zijn:
 • Personen die in dienst zijn van een van de landen van het Koninkrijk of van een bij Landsbesluit houdende maatregelen van bestuur aangewezen ander land;
 • Personen in dienst van een internationale organisatie;
 • Personen die vóór 1 januari 1986 in dienst waren van de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Aruba en op grond daarvan pensioen genieten en de niet-hertrouwde weduwen van deze personen.

Verder is deze regeling van toepassing op:

 • Consuls en hun personeel;
 • Militairen voor de duur dat ze gestationeerd zijn;
 • Opvarenden van de zee- of luchtmacht van enige mogendheid voor de duur dat zij Aruba aandoen en daarvoor toestemming hebben;
 • Nederlanders die langer dan vijf jaren onafgebroken op Aruba zijn toegelaten van rechtswege of met vergunning.
Deze personen kunnen op Aruba aankomen en verblijven op basis van hun paspoort en een bewijs dat zij onder artikel 3 LTU vallen.
Er zijn vergunningen tot tijdelijk verblijf. In principe worden alle vergunningen tot tijdelijk verblijf gegeven voor maximaal een (1) jaar en deze moeten jaarlijks worden vernieuwd. Verder zijn er vergunningen voor onbepaalde tijd.
Een vergunningspichtige komt altijd naar Aruba om te werken, met uitzondering van renteniers, gepensioneerden, studenten en stagiaires. Een eerste vergunning tot verblijf met toestemming om te werken, moet door de werkgever worden aangevraagd. Die vergunning moet in het land van herkomst worden afgewacht. Bij aankomst op Aruba dient er een geldig paspoort en een zogenaamde ‘inflightletter’ overlegd te kunnen worden (thans genaamd ‘voorlopige toelating tot Aruba’) en eventueel een geldig visum indien bewoners van het land van herkomst visumplichtig zijn. Op grond van het huidige Toelatingsbesluit is vrijstelling van een visum onder een aantal omstandigheden mogelijk.
Een Bewijs van terugkeer kan worden gegeven als uw volgende verzoek om een vergunning in behandeling is bij de DIMAS en u moet Aruba verlaten voor enige tijd, of als u een vrijstelling van de visumverplichting wenst en een geldige vergunning hebt.
Wilt u zich als student of als stagiaire tijdelijk in Aruba vestigen dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Deze vergunning moet u aanvragen en dient in uw bezit te zijn voordat u in Aruba aan uw studie of stage begint. Deze vergunning staat u niet toe om op Aruba te werken. De vergunning is geldig voor de periode van uw studie of stage, maar nooit langer dan een jaar.
Voor inwonende dienstbodes alsmede voor gepensioneerden en renteniers gelden speciale regelingen.

Aanvraag vergunningen

Het aanvragen van alle genoemde vergunningen en verklaringen doet u door het invullen van een daartoe bedoeld aanvraagformulier dat u dient te retourneren aan de Departemento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS). Let op! Hiervoor dient u een afspraak te maken bij DIMAS en de aanvraag persoonlijk te overhandigen en indien gewenst toe te lichten.

Waarborgsom

Bij vestigen in Aruba wordt ook een waarborgsom geëist. De waarborgsommen zijn afhankelijk van het land van herkomst.
Het bedrag moet voldoende zijn om de terugkeer naar het land van herkomst te kunnen betalen en de eventuele andere schulden van de vreemdeling aan de overheid mee te voldoen. De waarborgsom moet bij afgifte van de vergunning tot verblijf betaald worden.
Meer informatie: overheid.aw.
logo-retina

Zoek in ons woningaanbod

Zoek in ons aanbod huurwoningen op Aruba.

Vind de perfecte woning!

Vind door middel van de handige filters eenvoudig de woning die bij u past.

Contacteer ons

Stuur ons een email of geef ons een belletje. Tel: +31-6-50445083